Ðiều kiện và quy trình bình chọn, trao tặng Danh hiệu (Phần 1)

13/07/2018 | 03:57

Ðiều kiện

Danh hiệu được trao tặng cho các tổ chức, cá nhân làm việc tại Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu trong lĩnh vực chăn nuôi trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Có sản phẩm được quy định tại khoản 2 Ðiều 4 Quy chế của Ban tổ chức.

3. Các sản phẩm phải đạt điểm bình quân tối thiểu từ 70 điểm trở lên (thang điểm tối đa là 100) được Hội đồng bình chọn và Ban tổ chức Chương trình thống nhất thông qua.

4. Không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu kiện, khiếu nại về năng suất, chất lượng của sản phẩm và không gây tác hại đến sức khỏe của người tiêu dùng và môi trường.

5. Có đầy đủ tài liệu chứng minh những sản phẩm đó thuộc quyền sở hữu của tổ chức hoặc cá nhân.

6. Sản phẩm của các tổ chức, cá nhân đang trong thời gian thi hành các hình thức kỷ luật thì không được tham gia bình chọn.

 

Hồ sơ đăng ký tham gia

Bao gồm:

1. Ðơn đăng ký tham gia Chương trình bình chọn Danh hiệu (theo mẫu 1 Phụ lục 1 Quy chế bình chọn Danh hiệu “Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam);

2. Báo cáo thuyết minh, mô tả sản phẩm hoặc mô hình (mẫu số 2 Phụ lục I của Quy chế);

3. Các mẫu hình ảnh, tài liệu liên quan của sản phẩm;

4. Bản sao có công chứng các Giấy tờ chứng nhận thành tích, danh hiệu đã đạt được đối với sản phẩm do các cấp có thẩm quyền cấp: Huy chương, Bằng khen, giấy chứng nhận Giải thưởng (Mẫu số 3 Phụ lục I của Quy chế);

5. Các tài liệu pháp lý khác có liên quan (bản sao có công chứng).

6. Mỗi sản phẩm lập 2 bộ hồ sơ đầy đủ, để trong phong bì cứng, kích thước 30 x 25 cm.

 

Thời gian, hình thức, địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

1. Thời gian tổ chức Chương trình bình chọn định kỳ 2 năm/lần. Thời gian cụ thể của mỗi đợt bình chọn do Ban tổ chức quy định. Thông tin chi tiết được đăng tải trên website: www.chatluongvangcn.com.

2. Ban Thư ký sẽ tiếp nhận hồ sơ và thông báo bằng văn bản hoặc điện thoại tới các tổ chức, cá nhân sau khi nhận hồ sơ 7 ngày, để biết hồ sơ đã đầy đủ, được chấp nhận hoặc phải chỉnh sửa, bổ sung (nếu có) trước khi các Tiểu ban và Hội đồng chấm điểm.

3. Hồ cơ có thể gửi về Ban Tổ chức qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ban tổ chức.

Gửi bình luận

Gửi Làm lại

Giá nông sản

Gà thịt lông màu ĐNB 39.000 đ/kg
Gà chuyên thịt giống 15.000 đ/con
Gà thịt ĐNB 26.000 đ/kg
Gà chuyên trứng giống 13.500 đ/con
Vịt Super-M giống 14.000 đ/con
Vịt thịt Super-M 42.000 - 43.000 đ/kg
Vịt Grimaud giống 20.500 đ/con
Vịt thịt Grimaud 45.000 - 46.000 đ/kg
Xem tất cả

Bình luận mới nhất